REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja z dnia 20.03.2023 r.

§1 Definicje

Pojęciom użytym w treści niniejszego dokumentu należy nadać następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument,

 2. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na rzecz Klienta, tj. Bestin. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Bosa 4/6, lok. 24, 60-125 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838484, NIP: 7792515047, REGON: 385940673, kapitał zakładowy 5.000 zł,

 3. Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłaną i otrzymywaną za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług, której zawarcie następuje poprzez akceptację Regulaminu przez Klienta,

 5. Subskrypcja – okres, przez który świadczona jest Usługa, w zamian za uiszczone przez Klienta wynagrodzenie,

 6. Klient– podmiot korzystający z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

 7. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Usług w celach niepowiązanych z jej działalnością gospodarczą lub profesjonalną,

 8. Przedsiębiorca – podmiot, który korzysta z Usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.),

 9. Przedsiębiorca Indywidualny – podmiot, który korzysta z Usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, przy czym takie korzystanie z Usług nie posiada dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z treścią przepisów Kodeksu Cywilnego,

 10. Strony – Klient oraz Usługodawca,

 11. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez Usługodawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, t.j. z dnia 3 marca 2020) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 2. Regulamin jest dokumentem regulującym prawa oraz obowiązki Klienta oraz Usługodawcy i stanowi wiążącą Umowę zawieraną pomiędzy Klientami oraz Usługodawcą.

 3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji postanowień Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Na podstawie Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług i Usług Cyfrowych zgodnie z ustaleniami Stron.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez Klienta.

 5. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Klient może być zobowiązany do podania: imienia i nazwiska lub firmy, formy prawnej, nr NIP, adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu e-mail.

 6. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie dla Klientów będących Przedsiębiorcami. Usługi nie są świadczone na rzecz Konsumentów. Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż prowadzenie działań marketingowych jest integralnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, uznaje się, że Przedsiębiorcy Indywidualni, korzystający z Usług nie są podmiotami, którym przysługują dodatkowe uprawnienia konsumenckie, wynikające z przepisów prawa konsumenckiego, a zawarta pomiędzy Stronami umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

 7. Świadczenie Usług przez Usługodawcę wymaga ścisłej współpracy ze strony Klienta. Klient jest zobowiązany do udzielania Usługodawcy informacji, odpowiadania na pytania Usługodawcy oraz udostępnienia wszelkich wymaganych przez Usługodawcę wyjaśnień, w sposób wyczerpujący, dokładny i prawdziwy. Usługodawca zobowiązuje się bieżąco informować Klienta o informacjach i materiałach niezbędnych do świadczenia Usług, a Klient zobowiązuje się przekazywać te informacje i materiały bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Usługodawcę konieczności pozyskania danych informacji i materiałów, chyba że Strony wyraźnie ustalą inny termin.

 8. Korzystanie z Usług możliwe jest tylko na zasadach określonych w Regulaminie oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Dane kontaktowe Usługodawcy są następujące:

  1. Adres Usługodawcy: ul. Bosa 4/6, lok. 24, 60-125 Poznań,

  2. Adres e-mail kontakt@bestin.media,

  3. Numer telefonu Usługodawcy:+48 693 666 345

Z Usługodawcą można skontaktować się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-16:00.

 1. Usługodawca świadczyć będzie Usługi z zachowaniem należytej staranności.

§3 Minimalne Wymagania Techniczne

 1. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Usług wymaga posiadania urządzenia (komputera, tabletu, telefonu komórkowego) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera) z zainstalowanymi aktualizacjami, włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookie.

 2. Usługodawca wskazuje, że dokonanie zakupu Usług możliwe jest za pomocą strony internetowej Usługodawcy, dostępnej pod adresem bestin.media. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może wymagać założenia konta Klienta w ramach tejże Strony, co wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu, podania swojego adresu e-mail oraz ewentualnych innych danych, wskazanych w § 2 ust. 5 oraz ustalenia hasła dostępu do konta Klienta.

 3. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Usługodawca zaleca, aby Klienci stosowali adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:

  1. blokowanie dostępu do swojego urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,

  2. posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,

  3. posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,

  4. niepodawanie nikomu swojego haseł dostępu.

 4. W przypadku gdy Usługodawca, w celu prawidłowego świadczenia Usług, wymaga dostępu do:

  1. kont Klienta w mediach społecznościowych,

  2. kont umożliwiających obsługę reklam wyświetlanych w sieci Internet, powiązanych z Klientem,

  3. kont umożliwiających dostęp do statystyk dotyczących działalności Klienta w Internecie, w tym w mediach społecznościowych,

  4. innych praw administracyjnych lub praw użytkownika do kont lub usług, które są wykorzystywane przez Klienta i mają związek z Usługami,

Klient przekaże Usługodawcy dane dostępowe do tych kont lub w inny sposób umożliwi Usługodawcy działanie w ramach tych kont w imieniu Usługodawcy, z uwzględnieniem standardów przyjętych w branży. Udzielenie dostępu nastąpi na bazie bieżących ustaleń Usługodawcy i Klienta, niezwłocznie po rozpoczęciu współpracy Stron. Usługodawca oświadcza, że przekazane mu dane dostępowe będzie wykorzystywał wyłącznie w celu świadczenia Usług. Opóźnienie Klienta w udzieleniu takiego dostępu nie uprawnia go do żądania zwrotu należności za okres, w którym Usługi nie były świadczone z uwagi na takie opóźnienie po stronie Klienta.

§4 Zakres Usług

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu polegają w szczególności na:

  1. prowadzeniu kampanii reklamowych, w tym kampanii Meta/Facebook Ads, Allegro Ads oraz Google Ads,

  2. ustalaniu strategii marketingowej oraz przygotowywaniu materiałów promocyjnych,

  3. konsultacjach z zakresu marketingu, pozyskiwaniu klientów, prowadzeniu działań reklamowych i promocyjnych.
 2. Szczegółowy zakres działań, jakie będą realizowane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, będzie ustalany na bieżąco przez Strony w ramach poszczególnych projektów realizowanych w związku ze współpracą Stron i postanowieniami Umowy. Klient w miarę możliwości będzie wskazywać Usługodawcy ogólne kierunki i cele, które Usługodawca powinien osiągnąć w ramach świadczenia usług, w związku z konkretnym projektem.

 3. Usługi świadczone są przez okres trwania Subskrypcji.

 4. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia związane z realizacją Usług wynikające z nieprzekazywania informacji przez Klienta, w tym nieprzestrzegania przez Klienta terminów wskazanego w §2 ust. 7 Regulaminu lub przekazywania informacji lub materiałów w formie niepełnej lub zawierającej wady powodujące niemożliwość lub utrudnienie w świadczeniu Usług.

 5. Usługodawca realizuje Usługi w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00, przy czym Usługodawca zastrzega, że realizacja konkretnych czynności na rzecz Klienta w określonym czasie będzie uzależniona od istnienia obiektywnej zasadności ich podjęcia oraz uzasadnionych oczekiwań Klienta. Usługodawca ma prawo do samodzielnego wyboru szczegółowych dni i godzin świadczenia Usług. Usługodawca nie gwarantuje minimalnej ilości godzin, w ramach której Usługi będą realizowane w danym miesiącu, jak również minimalnej ilości czynności, które będą podjęte w ramach takiego miesiąca.

 6. Strony będą przekazywały sobie informacje dotyczące poszczególnych projektów oraz działań, które mają być realizowane przez Usługodawcę, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami, wykorzystywanego przez Strony lub w inny, ustalony przez Strony sposób.

 7. Usługodawca ma prawo korzystać z usług podwykonawców w celu świadczenia Usług na rzecz Klientów. Usługodawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

§5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłaszania Usługodawcy niezgodności świadczonych Usług z Umową, w szczególności może żądać doprowadzenia do zgodności Usług z Umową.

 2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@bestin.media

 3. W treści zgłoszenia należy wskazać dane umożliwiające identyfikację Klientai przedmiot reklamacji, tj.:

  1. adres e-mail osoby zgłaszającej,

  2. opis, czego dotyczy reklamacja,

  3. żądania związane z reklamacją.

 4. Usługodawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie zgłoszenia, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu rozpoznania zgłoszenia.

 5. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 14 od dnia ich przeslania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w ust. 2.

 6. Klient może przesyłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, wskazany w niniejszym paragrafie również bieżące pytania i prośby dotyczące technicznych kwestii świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 7. Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez Usługodawcę informacji technicznych, niezbędnych do diagnostyki zgłoszonych błędów oraz określania sposobu działania i stopnia wykorzystania poszczególnych elementów Usług.

 8. Zakres wsparcia w ramach reklamacji nie obejmuje kwestii rozwiązywania:
 1. błędów w świadczonych Usługach spowodowanych dokonanymi przez Klienta zmianami, modyfikacjami konfiguracji lub innymi działaniami Klienta,

 2. błędów spowodowanych przez oprogramowanie zainstalowane lub uruchomione przez Klienta,

 3. błędów spowodowanych użytkowaniem przez Klienta rozwiązań takich jak Google Ads, Meta Ads, Allegro Ads w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub regulaminem tych usług,

 4. błędów spowodowanych ingerencją przez osoby nieupoważnione,

 5. błędów spowodowanych ingerencją przez osoby nieupoważnione,

 6. nieprawidłowego działania innego oprogramowania komputerowego po stronie Klienta, w szczególności: systemu operacyjnego, serwera, systemu antywirusowego,

 7. błędów spowodowanych poprzez „złośliwe” oprogramowanie lub wirusy lub nieuprawnione działania osób trzecich, w tym w szczególności z uwagi na ataki hakerskie i inne działania przestępcze.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową, jeżeli urządzenia i oprogramowanieKlientanie spełniawymagań technicznych, o których mowa w §3 Regulaminu.

§6 Odpowiedzialność Stron

 1. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 2. Łączna odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta ograniczona jest do trzykrotności wynagrodzenia należnego Usługodawcy w związku z ze świadczeniem Usług, pod uwagę brane jest wynagrodzenie zapłacone w ustalonym przez Strony okresie trwania Subskrypcji, w którym doszło do wyrządzenia szkody. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych umyślnie.

 3. Usługodawca odpowiada za ewentualne szkody w granicach szkód rzeczywistych, a jego odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

 4. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w pkt 2 i 3 nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu zgodności usługi cyfrowej z Umową, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, obowiązuje względem Przedsiębiorców Indywidualnych. Odpowiedzialność z tego tytułu względem Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorcy Indywidualni jest wyłączona.

 6. ⦁ Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Stron, nieprzewidywalne, któremu nie można było zapobiec, jak w szczególności wojna, działania wojenne lub wojskowe, pożar, powódź, wichura, ogólnokrajowe zamieszki, ogólnokrajowe strajki, epidemia, jeżeli była ona przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

 7. ⦁ Niezależnie od powyższych postanowień, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez podmioty świadczące usługi na rzecz Klienta, w tym wyszukiwarki internetowe takie jak Google albo podmioty umożliwiające aktywność w mediach społecznościowych (Meta, TikTok, LinkedIn), w tym dotyczące blokad, ograniczeń, zmian algorytmów lub procedur, modyfikacji sposobu realizacji usług. Usługodawca zobowiązany jest do działania z należytą starannością w tym zakresie, w tym do działania w taki sposób, aby uniknąć nakładania na konto Klienta blokad lub ograniczeń, przy czym Strony uznają, że z uwagi na złożony charakter usług świadczonych przez te podmioty, nie zawsze jest to możliwe. Odpowiedzialność Usługodawcy w tym zakresie jest wyłączona.

§7 Wynagrodzenie

       1. Ceny Usług są podane w polskich złotych i odnoszą się do jednej Subskrypcji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. W każdym przypadku promocyjnego obniżenia ceny Usług obok informacji o obniżonej cenie widnieje również informacja o najniższej cenie danych Usług, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

       2. Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych na jego rzecz Usług. Wynagrodzenie jest płatne w formie płatności ryczałtowych, obejmujących płatność za Subskrypcję.

       3. Kwoty wynagrodzenia są kwotami netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.

       4. Wynagrodzenie płatne jest z góry, wraz z rozpoczęciem współpracy Stron lub początkiem świadczenia Usług w ramach danej Subskrypcji. Usługodawca umożliwi Klientowi dokonanie płatności w wybrany przez siebie sposób, w tym w szczególności poprzez umożliwienie mu dokonanie płatności za pomocą systemu obsługi płatności, dostarczanego przez podmiot trzeci. Usługodawca wskazuje, że system płatności może w szczególności przewidywać konieczność podania danych karty kredytowej w celu dokonania zapłaty za Subskrypcję. W takim przypadku karta kredytowa Klienta będzie obciążana kwotą za Subskrypcję przez okres trwania współpracy Stron, aż do momentu dokonania anulowania odnawiania Subskrypcji przez Klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przekazywane Klientowi w trakcie realizacji procesu zamówienia Subskrypcji.

       5. Usługodawca przekazuje faktury Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Klienta wskazany w trakcie akceptacji Regulaminu, na co Klient zawierając Umowę się godzi.

       6. W przypadku opóźnienia w płatności, Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy dodatkowo odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a Usługodawca ma prawo domagać się ponadto rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

       7. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

       8. Strony ustalają, że brak terminowej płatności choćby części wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy wiąże się z prawem Usługodawcy do wstrzymania się od rozpoczęcia świadczenia Usług lub kontynuacji świadczenia Usług. W takim wypadku termin realizacji poszczególnych założeń Stron ulega wydłużeniu o okres od dnia następnego po dniu wymagalności roszczenia do dnia zapłaty.

       9. Wszelkie dodatkowe Usługi, nie wynikające z zakresu prac objętych Umową, Usługodawca może wykonywać na podstawie odrębnej opłaty, określonej na podstawie odrębnych ustaleń Stron.

§8 Obowiązek zachowania poufności

 1. Strony zobowiązują do zachowania w poufności, zarówno w trakcie trwania Umowy, jaki i w okresie 3 lat od zakończenia jej obowiązywania, Informacji Poufnych, obejmujących mające znaczenie gospodarcze informacje uzyskane od drugiej Strony lub dotyczące drugiej Strony, uzyskane z innych źródeł w związku z realizacją współpracy na podstawie Umowy, zarówno w formie pisemnej, elektronicznej jak i ustne, obejmujące w szczególności informacje dotyczące:

   1. rozwiązań technologicznych stosowanych przez Strony,

   2. stosowanych metod i procedur oraz know-how, strategii biznesowych,

   3. kontaktów handlowych, bazy danych klientów, spisu klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Stron,

   4. strategii marketingowych, sposobów realizacji działań marketingowych,

   5. budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw z zakresu finansów i rachunkowości,

   6. informacji uzyskanych jako rezultat analizowania lub przetworzenia udostępnionych informacji,

   7. sposobów zabezpieczenia dokumentów i danych,

   8. innych informacji ekonomicznych, finansowych lub prawnych.

 1. Strona zobowiązana jest nie ujawniać lub nie przekazywać Informacji Poufnych (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wyjątkiem, gdy:

   1. ujawnienie jest wymagane przez prawo lub na mocy jakiegokolwiek zarządzenia jakiegokolwiek organu publicznego lub władzy sądowej;

   2. informacje zostały uzyskane przez Stronę od innej osoby trzeciej, która nie jest związana jakimkolwiek obowiązkiem zachowania poufności w stosunku do przekazanych informacji;

   3. informacje są publicznie znane bez winy Strony, której przekazano informację.

 1. Zachowanie poufności dotyczy w szczególności:

   1. przekazywania informacji osobom trzecim, niebędącym Stronami lub ich współpracownikami,

   2. niewykorzystywania Informacji Poufnych dla własnych celów, niezwiązanych z realizacją Umowy lub celów osób trzecich, podmiotów gospodarczych lub jakichkolwiek innych organizacji;

   3. niewykorzystywania Informacji Poufnych w ramach własnej działalności gospodarczej (z wyjątkiem, gdy wykorzystanie następuje w celu współpracy Stron) lub działalności prowadzonej na rzecz osób trzecich, w szczególności na rzecz pracodawców, zleceniodawców oraz ich klientów, kontrahentów, itp.;

   4. nieujawniania Informacji Poufnych innym osobom trzecim, podmiotom gospodarczym lub jakimkolwiek organizacjom.

  1. Każda ze Stron zobowiązana jest zobligować do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych także swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, usługodawców, doradców lub inne podmioty powiązane. Strona w zakresie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych odpowiada za wszystkie działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej, jak za swoje własne.

  2. Każda ze Stron jest zobowiązana do przedsięwzięcia takich środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z postanowieniami Umowy i Regulaminu, przetwarzania Informacji Poufnych. Każda Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony Informacji Poufnych.

 

§9 Ochrona danych osobowych

 

 1. Wraz z zawarciem Umowy, Klient, na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, powierza Usługodawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym poniżej.

 2. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Regulaminem, z przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z przepisami Rozporządzenia) oraz krajowymi przepisami prawa.

 3. Zakres i cel przetwarzania danych przez Usługodawcę jest następujący:

  1. Przedmiotem przetwarzania objęte są dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług na podstawie Regulaminu,

  2. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy,

  3. Charakter przetwarzania obejmuje następujące operacje: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie. Dane będą przetwarzane w ramach systemów IT,

  4. Celem przetwarzania jest świadczenie Usług, w szczególności w zakresie prowadzenia działań marketingowych, organizacji kampanii marketingowych itp.,

  5. W ramach powierzenia przetwarzania danych Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce pracy, adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania, wiek, płeć, miejsce zamieszkania,

  6. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe: osób zainteresowanych produktami lub usługami Klienta, osób wchodzących w interakcję z fanpage w ramach mediów społecznościowych Klienta, osób, do których kierowane są komunikaty reklamowe w imieniu Klienta.

 4. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Usługodawca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

 5. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Usługodawca zobowiązany jest uwzględnić w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w tym wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 6. Usługodawca prowadzi w formie pisemnej lub elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Klienta, stosownie do postanowień przepisu art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu świadczenia Usług.

 8. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy powierzonych danych, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia u Usługodawcy, jak i po jego ustaniu.

 9. Wraz z zawarciem Umowy, Klient poleca Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w Regulaminie oraz Umowie, w odniesieniu do czynności i kategorii danych wskazanych w Regulaminie oraz Umowie. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta – co dotyczy również przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe jako odrębny administrator. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim obowiązek taki nakłada na nie prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 10. Usługodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.

 11. Usługodawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.

 12. Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązane jest zgłosić je Klientowi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 36h od stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie powinno uwzględniać co najmniej charakter naruszenia ochrony danych, w tym miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie.

 13. Usługodawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Klienta jako odrębny administrator danych, w szczególności w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wykorzystywania ich w celu świadczenia Usług na rzecz innych klientów Usługodawcy.

 14. Klient, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia, ma prawo przeprowadzania u Usługodawcy audytów i kontroli, w celu weryfikacji, czy środki zastosowane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych, spełniają wymogi wynikające z Regulaminu, dotyczące powierzenia przetwarzania danych. W tym celu Klient może zażądać od Usługodawcy niezbędnych dokumentów oraz informacji, a także dokonać inspekcji siedziby Usługodawcy, w godzinach jego działalności. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o terminie i zakresie planowanej kontroli, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Koszty kontroli obciążają Klienta w całości. Realizacja kontroli nie może utrudnić lub uniemożliwić prowadzenia bieżącej działalności przez Usługodawcę. Przed przeprowadzeniem kontroli, Klient zobowiązany jest do podpisania z Usługodawcą odrębnej umowy o zachowaniu w poufności informacji dotyczących Usługodawcy, o których może powziąć wiedzę w czasie kontroli, a które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy.

 15. W ramach działań kontrolnych prowadzonych przez Klienta, Usługodawca zobowiązany jest:

  1. umożliwić osobom przeprowadzającym kontrolę dostęp do miejsc, w których przetwarza powierzone na podstawie zawartej przez Strony Umowy dane osobowe,

  2. udzielić Klientowi, wszelkich informacji lub złożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, co może obejmować przedstawienie sposobu działania systemów IT oraz przekazanie innych danych niezbędnych do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

 16. Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w sposób niezakłócający działalności Usługodawcy.

 17. Kontrolę kończy raport pokontrolny sporządzony na piśmie, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

 18. Wraz z zawarciem przez Strony Umowy, Klient udziela na rzecz Usługodawcy ogólnej zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy Usługodawca dokonuje zmian dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających, informuje o tym Klienta. Poinformowanie przez Usługodawcę może nastąpić poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres kontaktowy Klienta, wskazany w treści Umowy. Klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Usługodawcę. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Usługodawca ma prawo do niezwłocznego wypowiedzenia zawartej pomiędzy stronami Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdyby okazało się, że bez udziału dalszego podmiotu przetwarzającego przetwarzanie danych jest niemożliwe lub istotnie utrudnione. W takim wypadku umowę poczytuje się za rozwiązaną z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

 19. Podmiot, któremu Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Usługodawcę w ramach Regulaminu oraz Umowy, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.

 20. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta za niewywiązywanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

§10 Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 3. Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Usługodawca rażąco narusza swoje obowiązki lub długotrwale nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu, pomimo wysłania mu wezwania do prawidłowego wykonywania Umowy, i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 10 dni roboczych.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę natychmiastowo w przypadku, gdy:

  1. Klient pozostaje w opóźnieniu w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia, które przekracza 10 dni roboczych lub

  2. Klient narusza swoje obowiązki lub nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu, pomimo wysłania mu wezwania do zaniechania naruszeń w terminie 5 dni roboczych.

 5. Wypowiedzenie od umowy na podstawie ust. 4 nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu dotychczas wpłaconych na rzecz Usługodawcy kwot z tytułu wynagrodzenia za świadczenie Usług, nie wyłącza obowiązku zapłaty za dotychczas świadczone Usługi i nie uniemożliwia Usługodawcy dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia za prace zrealizowane do czasu odstąpienia od Umowy.

§11 Odstąpienie od Umowy

       1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą Indywidualnym, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od jej zawarcia.

       2. W przypadku odstąpienia od Umowy, uznaje się ją za niezawartą.

       3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Przedsiębiorca Indywidualny powinien dostarczyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wyżej wskazanego terminu.

       4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane przez Przedsiębiorcę Indywidualnego w formie elektronicznej lub listownej na odpowiedni adres kontaktowy Usługodawcy wskazany w §2 ust. 9 Regulaminu.

§12 Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Blik
 • Przelew online

 

§13 Zwroty środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  2. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Poprzednie postanowienie nie jest zapisem na sąd polubowny. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu byłyby nieegzekwowalne lub niedopuszczalne, szczególnie w relacji z Konsumentem, zostają one automatycznie zastąpione odpowiednimi przepisami prawa, tak, aby jak najwierniej odwzorować pierwotną wolę stron.

  4. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie powinna być przekazania Klientom co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowej treści Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, powinien poinformować o tym Usługodawcę. W takim wypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.